Aktualności

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić do odwiedzenia międzynarodowych targów Polskie Zboża 2010, które odbędą się  w dniach 10-11 czerwca w Modrzu k/Poznania.

Podczas dwudniowych targów uczestnicy będą mieli możliwość merytorycznej rozmowy z Zarządem KFPZ (stoisko B4). Już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką produkcji roślinnej do wymiany doświadczeń, poglądów i prezentacji swoich stanowisk w poszczególnych kwestiach.

Ponafto zapraszam do zapoznania się z niezależnymi doświadczeniami poletkowymi pokazującymi najnowsze rozwiązania odmianowe oraz programy związane z nawożeniem i chemiczną ochroną. Na poletkach doświadczalnych Krajowej Federacji Producentów Zbóż będziecie Państwo mogli porównać programy ochrony przed chorobami pszenicy wybranych producentów środków ochrony roślin. Efekty tej ochrony oraz szczegółowe informacje odnośnie zastosowanych programów poznają Państwo już 10 czerwca w Modrzu.

Z poważaniem,

Rafał Mładanowicz

Prezes

Krajowej Federacji Producentów Zbóż

Zachęcamy każdego do wyrażenia swojej opinii odnośnie kierunku i kształtu WPR po 2013 roku.

Komisja Europejska zorganizowała otwarte konsultacje publiczne. Można w nich wziąć udział do 3 czerwca br., poprzez stronę internetową Komisji Europejskiej (pod adresem:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_pl.htm ).

 

 

Przyszły kształt Wspólnej Polityki Rolnej
w zakresie płatności bezpośrednich

 

W Unii Europejskiej rolnictwo podlega szczególnemu nadzorowi i objęte jest wieloma narzędziami wspierającymi rozwój wsi i rolnictwa. Związane to jest z faktem, iż obszary wiejskie w UE zajmują 91% terytorium i mieszka na nich ponad 56% mieszkańców krajów członkowskich.[1] Podczas gdy w Polsce obszary wiejskie stanowią 93,2% terytorium kraju i zamieszkuje je ponad 38% populacji[2]. Obecnie wspierająca sektor rolny Wspólna Polityka Rolna (WPR) została początkowo utworzona dla 6 państw członkowskich. Po prawie pięćdziesięciu latach od powstania obejmuje swoimi instrumentami już 27 państw. Sytuacja
ta ma duży wpływ na zasady jej funkcjonowania, a postępujący proces globalizacji wymusza konieczność integracji na rynkach rolnych oraz unifikację podstawowych zasad zarządzania
i gospodarowania na tych rynkach. Tym samym istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia celów i zasad Wspólnej Polityki Rolnej. W związku z tym pojawia się coraz więcej głosów postulujących przeprowadzenie głębokich reform WPR. Funkcjonująca teraz polityka rolna jest wynikiem nagromadzenia działań będących odpowiedzią przede wszystkim na względy polityki gospodarczej. Wiele postanowień dotyczących wspólnych organizacji rynku jest odzwierciedleniem wcześniej zawartych kompromisów. Jednakże, jak pokazują teraźniejsze problemy w funkcjonowaniu WPR, przygotowanie reform powinno odbywać się
na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie partykularnych interesów i uporczywego trwania przy dotychczasowej polityce.

Temat reformy i zmian we Wspólnej Polityki Rolnej nie był poruszany w trakcie negocjacji, dotyczących kształtu perspektywy finansowej na lata 2007-2013, gdyż poziom wydatków na płatności bezpośrednie i na interwencję na rynkach rolnych do roku 2013 został ustalony w październiku 2002 roku w ramach negocjacji akcesyjnych z 10-tką państw kandydujących do UE, m.in. i z Polską. W roku 2005 Komisja Europejska zadeklarowała przeprowadzenie w 2007 roku kolejnej oceny funkcjonowania tzw. przegląd instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Konieczność dokonania tego przeglądu wynikała z potrzeby oceny efektów  przeprowadzonych reform WPR w przeciągu ostatnich 15 lat, a w szczególności rewizji wprowadzania rezultatów rozstrzygnięć jakie zapadły odnośnie WPR w Luksemburgu w 2003 roku, a także cząstkowych reform dotyczących poszczególnych rynków rolnych przeprowadzonych w roku 2006 (cukier) i 2007 (owoce i warzywa, wino).

 

Polska wieś na tle obszarów wiejskich w innych państwach Unii Europejskiej

Na tle innych państw członkowskich Wspólnoty Polska jest krajem, gdzie wieś nadal odgrywa szczególną rolę. Na polskiej wsi mieszka prawie 40% ludności i liczba ta stale wzrasta, a saldo migracji na obszary wiejskie od kilku lat wykazuje tendencję dodatnią. Kolejnym wskaźnikiem potwierdzającym istotne znaczenie rolnictwa w Polsce jest poziom zatrudnienia w rolnictwie, które systematycznie się zmniejsza, z poziomu 17,6% ogółu pracujących w kraju w roku 2004, do 14,7% w roku 2007. Niemniej jednak, nadal jest prawie trzykrotnie wyższe od średniej dla całej Wspólnoty ? 5,6%. Kolejną zasadniczą różnicę,
jak pokazuje zestawienie danych w tabeli 1, stanowi przeciętna wielkość gospodarstwa
w Polsce (12,1 ha w roku 2005 i 6,5 ha w 2007), która jest prawie trzykrotnie mniejsza
niż średnio w UE (20,7 ha w roku 2005), a uzyskiwana przeciętnie wartość ESU w polskim gospodarstwie (7,3 ESU w 2007)  jest ponad trzykrotnie niższa niż średnia w UE (22 ESU).

Cały artykuł znajdziecie Państwo w zakładce "Do pobrania" lub klikając tutaj.[1] European Commission, Rural Development Policy 2007-2013: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/ index_en.htm, (aktualizacja 18.04.2009).

[2] A. Sikorska, B. Karwat-Woźniak, P. Chmieliński, Zmiany funkcji rolnictwa w wyznaczaniu rozwoju obszarów wiejskich i przeobrażeń
w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi, Ekspertyza na zamówienie Departamentu Prognozowania i Analiz MRiRW, Warszawa, 2007.

Wiceprezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż ? Henryk Ordanik - 9 maja br. był gościem programu TVP Tydzień

Poniżej link do tego wydania programu:

http://www.tvp.pl/publicystyka/ekonomia-i-gospodarka/tydzien/wideo/09052010-0800/1679476

 

Gośćmi drugiej części programu byli:

Marek Sawicki? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski ? Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB

Henryk Ordanik? Wiceprezes KFPZ

Zachęcam do obejrzenia.

(JL)

Uprzejmie informuję, o zmianie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. D.U. nr 34, poz. 182.

Spotkanie Alto ebroSpotkanie polskich producentów zbóż z delegacją spółdzielni hiszpańskiej Alto Ebro S. Coop. odbyło się 2 listopada w budynku Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie zorganizowała KRIR, przy współpracy z KFPZ. Alto Ebro jest spółdzielnią z północy Hiszpanii, działającą głownie w rejonie Burgos. Czteroosobowa delegacja reprezentowała interesy 1000 rolników. Hiszpańskie spółdzielnie mają głębokie korzenie w historii rolnictwa. Spółdzielnie w Hiszpanii zajmują się sprzedażą i kupnem zboża od rolników, ale też dostarczają rolnikom środki do produkcji, czyli maszyny, środki ochrony roślin itd. Za 50% przepływ płodów rolnych na terenie kraju, naszych gości, są odpowiedzialne spółdzielnie.

Delegacja wyraziła zainteresowanie zakupem ziarna zbóż oraz rzepaku. Największe zapotrzebowanie jest na wysokiej jakości pszenicę konsumpcyjną. Negocjacje były długie, burzliwe, ale z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że owocne. Polscy producenci wykazali się znajomością negocjacji. Ceny sprzedaży będą ustalane z producentami odpowiednio do jakości oferowanego ziarna. Spodziewane podpisanie pierwszych kontraktów powinno nastąpić już na przełomie listopada i grudniu 2009 r.

Myślę, iż pierwsze spotkanie przyniosło wymianę informacji, obustronnych wymagań, kontaktów. Czy będzie to początek wieloletniej współpracy?

 

Joanna Leśniewska Dyrektor Biura KFPZ

 

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl