Aktualności

GRUNT TO BEZPIECZEŃSTWO - RAPORT BAYERA

Konferencja Bayer

Bayer CropScience przedstawiło na konferencji prasowej 26 maja wyniki raportu „Grunt to bezpieczeństwo“, w którym udział wzieło 400 rolników i sadowników. Temat dotyczył stosunku do rolnictwa zrównoważonego. W konferencji uczestniczyli Pan Joerg Rehbein, szef Bayer CropScience na Europę Środkową i Wschodnią, Matthew Frost, szef oddziału Bayer CropScience na Polskę i kraje bałtyckie, dr Jerzy Próchnicki - Bayer, dr Michał Krysiak - Bayer, Iwona Krych, dyrektor marketingu firmy Bayer, Michał Gazdecki z Kleffmann Group oraz Marzena Smolińska, która poprowadziła całą konferencję. Wyniki przedstawionego raportu są bardzo interesujące. Diagnoza dotycząca praktyk odpowiedzialnego rolnictwa była celem drugiej edycji badania, zrealizowanego na zlecenie Bayer przez instytut badawczy Kleffmann Group. Analiza objęła reprezentatywną grupę rolników, specjalizujących się zarówno w uprawach polowych, jak i sadowniczych z całego kraju. Ogłoszenie wyników raportu nastąpiło w przeddzień Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, poświęconego wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Według przeprowadzonych badań 62 % rolników docenia zrównoważone rolnictwo, a połowa jest przekonana, że jego znaczenie będzie rosło. Plantatorzy stosują różnorodne odpowiedzialne praktyki, a najbardziej powszechną jest zmianowanie upraw. 83 % rolników zna pojęcie zrównoważonego rolnictwa, utożsamiając je przede wszystkim z praktykami agrotechnicznymi i środowiskowymi (zmianowanie, racjonalne nawożenie, bezpieczna produkcja, ochrona środowiska), rzadziej odwołując się do wymiaru społecznego czy ekonomicznego. Nieco wyższą niż średnia świadomość w tym zakresie prezentują rolnicy z północy Polski (86 %), a znaczenie rolnictwa zrównoważonego najbardziej doceniają rolnicy z południa (73 %). Zdaniem 62 % znaczenie tej koncepcji będzie wzrastało - największe nadzieje w jej rozwoju pokładają respondenci z centralnych i wschodnich terenów (52 %).

MArzena SmolinskaIwona Krych

Jak powiedział dr Michał Krysiak Product Stewardship Manager, Crop Science Division Bayer Sp. z o.o. - Rolnicy stosują praktyki rolnictwa zrównoważonego raczej z potrzeby wdrażania dobrej praktyki rolniczej niż zasad zrównoważonego rolnictwa – co, niezależnie od ich motywacji, należy uznać za bardzo pozytywne.

Jako najbardziej opiniotwórcze źródła informacji nt. zrównoważonego rolnictwa badani wskazują szkolenia i prasę (powyżej 41 %), internet (27 %) oraz telewizję (21 %). Wśród 22 % rolników, specjalizujących się w uprawach polowych, zrównoważone rolnictwo łączy ze zmianowaniem. Spowodowane jest to w głównej mierze wcześniejszymi doświadczeniami oraz dążeniem do maksymalizacji plonów. Sami rolnicy przyznają, że jest ono jednym z najważniejszych czynników wpływających na plony w ich gospodarstwie (78 %) oraz deklarują, że stosując zalecane zmianowanie uzyskują wyższe plony (67 %) – czego szczególnymi zwolennikami są badani ze wschodnich części kraju (odpowiednio 97 i 84 % wskazań).

Michał GazdeckiMatthew Frost

Dodatkowo w badaniu zadano pytanie o wpływ praktyk agrotechnicznych na plonowanie. Najwięcej, bo 26 % wskazań - zdobyło nawożenie chemiczne; porównywalny odsetek – 22 % – wskazał na ochronę chemiczną. Zmianowanie / płodozmian podkreśliło 19 % respondentów, sposób uprawy gleby – 17 %, nawożenie naturalne / zielone – 16 %. Ewidencję zabiegów chemicznych prowadzi 96 % rolników, najczęściej (84 %) zapisując zabiegi w zeszycie – choć zdarza się odnotowywać je w kartach technologicznych czy komputerze.

Jako istotny i pozytywny wydźwięk badania wskazano sposob właściwego postępowania ze środkami ochrony roślin. Jak mówi dr Michał Gazdecki z instytutu badawczego Kleffmann Group - W tegorocznej edycji badania „Grunt to bezpieczeństwo” wartym podkreślenia zjawiskiem jest wzrost świadomości rolników co do zasad właściwego postępowania ze środkami ochrony roślin – co dowodzi ich otwartości na tego rodzaju porady i potwierdza skuteczność działań edukacyjnych.

Rolnicy dostrzegają narastające wyzwanie w postaci uodporniania się agrofagów na środki ochrony. W tej sytuacji właściciele upraw polowych (dla których największym problemem jest miotła zbożowa, słodyszek rzepakowy i mszyce) przywiązują większą wagę do stosowania nowych środków, zaś sadownicy (borykający się z parchem jabłoni, mszycami i mączniakiem) – do rotacji środków i substancji czynnych. 

Najpowszechniejszą metodą oceny zasobności gleby w składniki pokarmowe pozostaje - podobnie, jak w poprzedniej edycji badania - pobieranie prób glebowych, deklarowane przez 82 proc. rolników (i aż 93 % farmerów z północy kraju). Połowa z nich czyni to we własnym zakresie, zaś połowa zleca – najczęściej stacjom chemiczno-rolniczym. Najczęściej badaniu podlegają takie parametry, jak: odczyn gleby (100 %), zasobność w pierwiastki przyswajalne - potas (91%), fosfor (88 %), magnez (73%).

Najbardziej powszechną praktyką w zakresie postępowania z resztkami pożniwnymi jest przeoranie na nawóz – 98 % powierzchni plantacji buraka cukrowego, 95 % rzepaku ozimego, 65 % – zbóż. W stosunku do poprzedniej edycji badania więcej rolników deklarowało stosowanie poplonów jako nawozów zielonych, zaobserwowano też ich większą różnorodność, co widoczne jest najbardziej w centralnej i południowej części Polski. Najczęściej poplony stosowane są jako nawóz dla pszenicy ozimej, kukurydzy, rzepaku ozimego i buraków cukrowych. 

Do środków ochrony osobistej, używanych na co dzień zarówno przez rolników, specjalizujących się w uprawach polowych, jak i sadowniczych, należą rękawice (średnio 86 % wskazań dla obu grup), nakrycie głowy (69 %), maska (66 %), obuwie gumowe (60 %), kombinezon ochronny (49 %).

W badaniu analizowano również praktyki rolników związane z opryskami. W stosunku do poprzedniej edycji badania zaobserwowano wzrost świadomości zasad właściwego postępowania. Powszechną praktyką jest trzykrotne przepłukanie opakowania po środku ochrony roślin i przelanie zawartości do opryskiwacza, deklarowane przez 89 % respondentów. W tym zakresie – w porównaniu z poprzednią edycją badania - odnotowano wzrost świadomości wśród rolników specjalizujących się w uprawach polowych. Zużyte opakowania są najczęściej zwracane w miejscu zakupu – średnio 80 % wskazań. Najczęstszą praktyką postępowania z opryskiwaczem po zabiegu – zarówno w uprawach polowych, jak i sadowniczych – jest jego mycie i wypłukiwanie czystą wodą. Ponad połowa rolników zwraca uwagę na fakt, że płukanie trzeba wykonać po każdym zabiegu, a większość respondentów ma w gospodarstwie specjalnie przeznaczone do tego miejsce.

Próchnicki JErzyJR

Dalsze edukowanie w zakresie właściwego korzystania z wody w zabiegach agrotechnicznych jest jednym z celów tegorocznej edycji programu „Grunt to bezpieczeństwo” firmy Bayer. Jej tematem przewodnim jest „Bioróżnorodność: woda źródłem wszelkiego życia”. Bezpieczne użytkowanie środków ochrony roślin chroni życie biologiczne w wodach, pozwala na samooczyszczanie się wód przez biodegradację niewielkich stężeń substancji chemicznych. Ma to znaczenie dla czystości wód gruntowych, dla ptaków czy owadów pożytecznych, korzystających z dostępu do wody. Temat ten będzie poruszony we wszystkich elementach programu: szkoleniach z zakresu właściwych praktyk na farmach Bayer, we wspólnych przedsięwzięciach (szkoleniach, konkursach) we współpracy z uczelniami i szkołami rolniczymi; program zakłada również promowanie właściwych praktyk podczas szkoleń rolniczych KRUS.

Ponadto podczas konferencji Pani Iwona Krych przedstawiła nowy pomysł - Bayer Inova Alert, który ma na celu pomagać we wczesnym wykrywaniu chorób i szkodników oraz odpowiednio na nie reagować. Polegać to będzie na wysyłce 2 razy w tygodniu e-maili, a w sezonie komunikaty mają być opatrzone zaleceniami pracowników Bayer. Ponadto w sieci dostępny jest już kanał tematyczny You Tube Bayer poruszający zagadnienia rolnicze, sadownicze, filmy z zakresu poradnictwa i doradztwa. 

Źródło: materiały prasowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl