Aktualności

PRACA NAD STRATEGIAMI FUNDUSZY PROMOCJI ORAZ STRATEGIĄ PROMOCJI ŻYWNOŚCI

Strategia fundusze

Dnia 27 lipca Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz wraz z Asystentką Biura Martą Czaplikowską uczestniczył w spotkaniu w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie dotyczącego utworzenia przez Komisje Zarządzające Funduszami Promocji strategii dla poszczególnych funduszy. Głos wstępu zabrał Pan Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Paweł Kocon uzasadniając potrzebę opracowania i wprowadzenia strategii. Jak podkreślił ma to na celu usprawnić weryfikację wniosków i wypracować wizję przyszłości oraz ściślejszą współpracę wszystkich funduszy. Z kolei przedstawiciele Komisji omówili główne oraz szczegółowe cele jakie dana branża sektora rolnego chce uzyskać. Pan Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz zaprezentował strategię dla Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Wśród wszytkich wystąpień można wyróżnić kilka wspólnych celów. Sprowadza się to w dużej mierze do promowania polskiej żywności w kraju, czyli tzw. lokalny patriotyzm, ale również za granicą, walka ze złym PR poszczególnych produktów, rozwój i wspieranie produkcji polskiej żywności, większa integracja środowiska branżowego i angażowanie się w prace nad marką polskich produktów. Komisje Zarządzające wyraziły także chęć wzajemnej współpracy w realizowaniu wspólnych projektów poprzez wspieranie polskich produktów wśród konsumentów. Na spotkaniu omówiona została także zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Ponadto Prezes Rafał Mładanowicz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Strategii Promocji Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym obecni byli Pan Minister Krzysztof Jurgiel oraz Pan Jacek Bogucki.

MRiRW Strategia promocji żywnośći 1

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje Strategię Promocji Żywności. Dokument ten dotyczyć będzie integracji i koordynacji działań w zakresie promocji żywności podejmowanych bezpośrednio przez resort, jak i jednostki podległe. Określać on będzie także zasady współpracy w tym zakresie z innymi resortami.

Projekt został rozesłany do ponad 100 organizacji branżowych sektora rolno – spożywczego z prośbą o zgłaszanie uwag. Uwagi przekazało 10 organizacji. Ich przedstawiciele spotkali się 27 lipca w ministerstwie z ministrem Krzysztofem Jurgielem. Omawiano nadesłane uwagi oraz dyskutowano na temat założeń przygotowywanego dokumentu. Większość z uwag została uwzględniona i będzie wykorzystana przy opracowywaniu ostatecznej wersji Strategii.

Główne cele Strategii Promocji Żywności to intensyfikacja promocji polskiej żywności w kraju i zagranicą, aktywne uczestnictwo polskich producentów w programach promocji UE, zwiększenie udziału polskiej żywności w systemach jakości, a w konsekwencji  wzrost eksportu żywności do krajów trzecich, z uwzględnieniem krajów pozaeuropejskich (źródło: MRiRW). 

Jak podkreślili wszyscy uczestnicy spotkania jest to niezmiernie ważny dokument, na który branża rolnicza długo czekała. Bardzo wiele z uwag wniesionych do strategii została uwzględniona podczas prowadzonych konsultacji. Oczywiście wymaga ona jeszcze dopracowania m.in. promowania wielopokoleniowej tradycji produkcji polskiej żywności, promowania w tzw. oknach na świat, czyli lotniskach, portach czy dworcach polskiej żywności, która przegrywa z konkurencją oraz zwiększania świadomości o polskich wyrobach wśród społeczeństwa.

Źródło: materiały własne oraz http://www.minrol.gov.pl/

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl