Aktualności

Wyjazd studyjny Krajowej Federacji Producentów Zbóż

 

Wyjazd organizacji członkowskiej Krajowej Federacji Producentów Zbóż. "Poznajmy Struktury Europejskie" pod takim hasłem członkowie Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku "Rola" z Człuchowa, brali udział w wyjeździe studyjnym w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2011 r. Ze szczegółową relacją z wyjazdu będzie można zapoznać się czytając 18 numer Świata Zbóż (Luty 2012).


Świat Zbóż otrzymują regularnie członkowie federacji, ponadto jest dystrybuowany podczas spotkań w terenie, konferencji, targów i szkoleń.


Aby zostać członkiem KFPZ należy wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską przesłać do biura federacji (ul. Świętokrzyska 20 lok 402 A, 00-002 Warszawa). Deklarację znajdą Państwo w zakładce Do pobrania na stronie www.kfpz.pl. Dodatkowych informacji udziela Joanna Leśniewska pod numerem telefonu: 667 958 199.

wyjazd_2011_2

Debata na Polagrze Premiery 2012

Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w debacie organizowanej przez Krajową Federację Producentów Zbóż  w  dniu 16 lutego 2012 r. podczas targów Polagra Premiery w Poznaniu. Tematem debaty będą - Perspektywy rynku zbóż. Podczas dyskusji odbywającej się na Scenie w Alei Lipowej w godzinach 12 00 - 13 00 poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:
- stanu ozimin,
- nawożenia,
- Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Rafał Mładanowicz

Prezes KFPZ

Dofinansowanie targów w Arabii Saudyjskiej

Uprzejmie informuję o możliwości udziału w pierwszej edycji międzynarodowych targów Riyadh International Exhibition w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w dniach 20 ? 24 lutego 2012 r. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków pomocy de minimis Ministerstwa Gospodarki. Warunkiem jest złożenie przez Agencję Rynku Rolnego (Kordynatora projektu branżowego) zbiorczego wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki. Wyłącznie w przypadku zebrania grupy co najmniej 4 przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, uczestnicy będą mieli możliwość otrzymać pomoc finasową.

Wielkość dofinasowania nie może przekroczyć 50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą, jednak nie więcej niż 8 tys. zł na jednego przedsiębiorcę.

Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela przedsiębiorcy, obejmujący koszty podstawowe tj. bilet lotniczy w obie strony i 6 noclegów to ok. 8 tys. zł.

Celem zgłoszenia zainteresowania udziałem w projekcie, przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej proszeni są o wypełnienie FORMULARZA DEKLARACJI UCZESTNICTWA  i przesłanie go na adres: eksporter@arr.gov.pl najpóźniej do dnia 13 stycznia 2012 r. Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki projektu branżowego, przedsiębiorca będzie zobowiązany:
1) dostarczyć do Agencji Rynku Rolnego:
- odpis KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej;
- kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach;
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (w skróconej postaci);
- informację o przedsiębiorcy sporządzoną na stosownym formularzu;
2) podpisać umowę z Ministerstwem Gospodarki;
3) dostarczyć do MG faktury i dowody płatności (po zakończeniu projektu budżetowego).

Po zabraniu odpowiedniej grupy przedsiębiorców, niezwłocznie zamieścimy stosowne informacje w serwisie internetowym ARR nt. możliwości dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach środków pomocy de minimis Ministerstwa Gospodarki.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej ARR: Panią Elizą Wójcik, tel. (22) 661-72-89, e-mail: e.wojcik@arr.gov.pl

Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku

Od 15 stycznia 2012 r. w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych).
Przedmiot dopłaty
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie dotyczą materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. Wnioski o przyznanie tej dopłaty można składać w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.
W 2012 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.
Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłaty zostaną przyznane, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat oraz gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
100 zł ? w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
160 zł ? w przypadku roślin strączkowych
500 zł ? w przypadku ziemniaków.
Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7 500 euro. W kwotę tę wliczone są dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dopłaty realizowane są do materiału siewnego:
zbóż ? pszenicy zwyczajnej, żyta (populacyjnego, syntetycznego lub mieszańcowego), jęczmienia, pszenżyta, owsa
roślin strączkowych ? łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego), grochu siewnego, bobiku, wyki siewnej
ziemniaka.
Minimalne ilości wysiewu
Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku: pszenicy zwyczajnej ? 150 kg, pszenicy mieszańcowej ? 80 kg, żyta populacyjnego ? 130 kg, żyta syntetycznego ? 80 kg, żyta mieszańcowego ? 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej, jęczmienia ? 130 kg, pszenżyta ? 150 kg, owsa ? 150 kg, łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) ? 150 kg, grochu siewnego ? 200 kg, wyki siewnej ? 80 kg, bobiku ? 270 kg, ziemniaka ? 2 000 kg, oraz 140 kg ? w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego wymienionych gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych (z wyłączeniem ziemniaka).
Złożenie wniosku
O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać się na podstawie wniosku złożonego we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Oddziale Terenowym ARR.
Należy pamiętać, aby do wniosku o przyznanie dopłaty dołączyć:
a) oryginały albo potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego przez Prezesa Agencji pracownika właściwego OT ARR kopie:
? faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r., pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia,
? dokumentów wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionych w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r., jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym lub podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do rejestru rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.
b) Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowiący załącznik do ?Warunków uzyskania dopłaty??.
Informacje zawarte w tym formularzu dotyczą pomocy innej niż pomoc de minimis w rolnictwie, którą producent rolny otrzymał w odniesieniu do materiału siewnego zakupionego w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. i wskazanego we wniosku o przyznanie dopłaty.
Ponadto producent rolny jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożył wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo złożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie.
Jeżeli producent rolny w złożonym wniosku ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha, powinien dodatkowo złożyć oświadczenie o powierzchni upraw, w którym wykaże, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/ wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.
Szczegółowe ?Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.? oraz formularz wniosku wraz z załącznikami dotyczący uzyskania dopłaty można uzyskać:
- w Oddziałach Terenowych ARR
- w Centrali ARR
- na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl.
- Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR - 22 661 72 72

Dochody rolników - komentarz Copa-Cogeca

KOMITETY COPA-COGECA Z RADOŚCIĄ PRZYJĘŁY PIERWSZE SZACUNKI EUROSTATU UKAZUJĄCE, ŻE W 2011 ROKU DOCHODY ROLNIKÓW WZROSŁY, JEDNAK OSTRZEGAJĄ PRZED WPŁYWEM JAKI NA DOCHÓD MOŻE MIEĆ SPADEK CEN ZBÓŻ POD KONIEC ROKU

Komitety Copa-Cogeca z radością przyjęły dzisiaj pierwsze szacunki Eurostatu pokazujące, że w UE dochody rolników wzrosły średnio o 6.7% w wartościach rzeczywistych w porównaniu z 2010 rokiem, dzięki poprawie cen zbóż w pierwszym półroczu. Jednakże Komitety Copa-Cogeca ostrzegały, że są to jedynie szacunki wstępne i mogą się zmienić, gdy zaczną one odzwierciedlać niedawny spadek cen zbóż.

Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział ?Cieszę się, że dochody rolników wzrosły, jednakże dane te będą poddane rewizji w styczniu/ lutym i mogą okazać się niższe, ponieważ ceny pszenicy spadają od lipca, a ceny kukurydzy od września. Dochody rolników w UE są w dalszym ciągu bardzo niskie i stanowią mniej niż 50% średnich zarobków w innych sektorach. Ten 6% wzrost ukrywa również znaczne różnice między państwami członkowskimi. Ponadto rolnicy są zaniepokojeni ze względu na kryzys strefy Euro i spowolnienie gospodarcze. Zwłaszcza ze względu na fakt, że kryzys uniemożliwia zwiększenie konsumpcji mięsa, które jest niezbędnym elementem zdrowej diety. Barometr rolny przeprowadzony przez Komitety Copa-Cogeca wśród naszych członków ukazuje, że zaufanie rolników wzrosło na początku 2011 roku, jednak ponownie spadło w trzecim kwartale 2011. W związku z tym zaufanie utrzymuje się, jednak jest dość niskie?.

Dodał: "Nieustannie apeluję do Komisji Europejskiej, eurodeputowanych i ministrów rolnictwa UE o zapewnienie silnej, dynamicznej i innowacyjnej Wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 roku, która zachęci rolników do przyszłych inwestycji oraz zapewni zwiększenie innowacji i badań. W związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność, należy wzmacniać gospodarczą rolę rolników jaką jest produkcja żywności dla 500 milionów konsumentów?.

copa-cogeca.be 20.12.2011

Wynikowy szacunek GUS

Z szacunku wynikowego produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 r. opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (19.12.2011 r.) wynika że: zbiory zbóż  w 2011 r. ogółem szacuje się na ok. 26,8 mln t, tj. o 1,7% mniej w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast na poziomie średnich zbiorów z lat 2001-2005; w tym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 24,3 mln t, tj. o 3,3% mniej od uzyskanych w 2010 r. oraz o 2,2% mniej od średnich zbiorów z pięciolatki 2001-2005.
Według szacunku wynikowego przewiduje się, że powierzchnia uprawy zbóż  podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2011 r. wynosi niespełna 7,4 mln ha, z tego:
- pszenicy niespełna 2,3 mln ha,
- żyta około 1,1 mln ha,
- jęczmienia ponad 1,0 mln ha,
- owsa ponad 0,5 mln ha,
- pszenżyta około 1,3 mln ha,
- mieszanek zbożowych niespełna 1,2 mln ha.
W strukturze powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż jarych wynosi 39,2%, a udział powierzchni zbóż ozimych - około 60,8%. Szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 32,9 dt/ha, tj. w porównaniu do średniej z lat 2001-2005 więcej o 2,0 dt/ha (o 6,5 %). Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na około 24,3 mln t, tj. o 0,5 mln t (o 2,2%) mniej w porównaniu do średnich zbiorów z lat 2001 ? 2005. Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oceniono na 35,5 dt/ha, tj. o 2,7 dt/ha (o 8,3%) więcej od średnich plonów z lat 2001 ? 2005.
stat.gov.pl 19.12.2011 r.

Grunt to bezpieczeństwo

gtb_BayerW ramach kampanii Grunt to bezpieczeństo 29 listopada br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, miała miejsce konferencja ?Grunt to bezpieczeństwo?. Pod takim hasłem firma Bayer CropScience, zapoczątkowała akcję promującą właściwe korzystanie ze środków ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dla użytkowników, uprawianych roślin, środowiska naturalnego i konsumentów. Na konferencji Krajowa Federacja Producentów Zbóż była reprezentowana przez Joannę Leśniewską (Dyrektor Biura) oraz Jerzego Hławiczka (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej). Moim zdaniem szczególnie ciekawa dla producentów zbóż jest prezentacja prof. dr hab Ryszarda Hołownickiego - Miejsce techniki w bezpiecznej i skutecznej ochronie roślin (dostępna na stronie www kampanii).

Prezentacje i materiały z konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej kompanii, link poniżej:

http://www.grunttobezpieczenstwo.pl/strony/1/i/15.php

 

Targi w Uzbekistanie

W dniach od 1 do 3 marca 2012 roku w Taszkencie odbędzie się Wystawa Międzynarodowa ?Rolnictwo FERMER.UZ?. Celem targów jest popularyzacja i wdrażanie innowacyjnych technologii i opracowań naukowych w dziedzinie sadownictwa, uprawy roślin, w tym warzyw, hodowli zwierząt, pszczół, ryb oraz jedwabników, a także w innych dziedzinach rolnictwa. Wystawa jest organizowana przez Izbę Handlowo-Przemysłową Republiki Uzbekistanu, Liberalno-Demokratyczną Partię Uzbekistanu oraz Asocjację Gospodarstw Fermerskich Uzbekistanu. Bloki tematyczne objęte wystawą: sadownictwo, uprawę winorośli, uprawę bawełny, uprawę zbóż, warzywnictwo, uprawę roślin basztanowych, uprawę kwiatów, hodowlę ryb, produkcję miodu, hodowlę jedwabników, hodowlę zwierząt (gospodarstwa zarodowe, hodowla owiec, hodowla koni, produkcja karakułów, pasze). Dodatkowo, podczas targów prezentowane będą rozdziały: nasiona i sadzonki, nawozy chemiczne i mineralne, technologie i urządzenia dla rolnictwa, technologie i urządzenia do przetwórstwa płodów rolnych, technologie i materiały do przechowywania, pakowania i obróbki płodów, transport i logistyka w rolnictwie. Zainteresowane uczestnictwem w targach podmioty?gospodarcze i osoby fizyczne proszone są o kontakt z organizatorem, dane teleadresowe poniżej:

SSP-Expocontact

100070, Republika Uzbekistanu, Taszkent, ul. Sz. Rustawelli 22

Tel. (+998 71) 256-35-13, 256-3614, (+998 90) 960-86-96

Faks (+998 71) 256-36-13

Egipt- możliwość eksportu pszenicy

W załączeniu zamieszczam skan notatki informacyjnej (w formacie jpg), dotyczącej możliwości eksportu pszenicy na rynek Egiptu, otrzymanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Notatkę przygotował Wydział Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Kairze.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej :

http://www.gasc.gov.eg/wheat%20bids_en.htm

 

 

Audycja z ekspertem

Zachęcam do wysłuchania audycji radiowej Poranne Rozmaitości Rolnicze w Programie Pierwszym Polskiego Radia w dniu 12 grudnia br. w godzinach 5 00 -6 00. O sytuacji na polach i rynku zbóż opowie Sekretarz Generalny Krajowej Federacji Producentów Zbóż - Zbigniew Kaszuba.

Relacja ze szkolenia w Zamościu

 

Obraz_026_Zamosc

W dniu 22 listopada 2011 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała po raz trzeci bezpłatne szkolenie dla producentów zbóż z cyklu: Produkcja zbóż konsumpcyjnych.

Poniżej zamieszczam link do relacji ze szkolenia wyemitowanej przez TVP Lublin w dniu 3 grudnia br. organizowanego przez Krajową Federację Producentów Zbóż. Z pełną relację członkowie federacji będą mogli się zapoznać czytając najbliższy numer Świata Zbóż (Luty 2012).

Serdecznie dziękuje uczestnikom szkolenia za ich obecność i aktywność.

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/agro-wiesci/wideo/3-grudnia-2011/5781442

Ocena obecnej rynkowej sytuacji

Poniżej zamieszczam link do wypowiedzi prezesa Krajowej Federacji Producentów Zbóż Rafała Mładanowicza dla TVN CNBC z dnia 29 listopada 2011 r. Zachęcam do obejrzenia.

 

http://www.tvncnbc.pl/10859344,37362,0,1,0,jesienna-susza-grozi-zbiorom,tvn_cnbc.html

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl