Aktualności

Ankieta ekspercka

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytut Ochrony Środowiska-PIB w Warszawie uczestniczą w realizacji europejskiego projektu TOPPS-PROWADIS, którego zadaniem jest opracowanie i promowanie dobrych praktyk w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód środkami ochrony roślin z rozproszonych źródeł skażeń, czyli w wyniku znoszenia cieczy i spływu pestycydów z pól. W ramach projektu przygotowano ANKIETĘ (16 pytań + sugerowane odpowiedzi), której celem jest poznanie opinii możliwie szerokiego grona ekspertów zainteresowanych bezpieczeństwem stosowania pestycydów i ochroną wód przed zanieczyszczeniem we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie.

Wypełnienie ankiety wymaga jedynie zaznaczenia Państwa opinii wybranych z listy sugerowanych odpowiedzi.

Prośba o wypełnienie ankiety przed 20 grudnia 2011 r.

 

Kolejne zapowiedzi rekordowego urodzaju zbóż na Ukrainie w 2011 r.

Przedstawiciele Ukraińskiej Konfederacji Zbożowej zapowiadają rekordowy urodzaj zbóż na Ukrainie w 2011 r. Wg szacunków przedstawicieli w/w organizacji, w grudniu 2011 r. poziom produkcji zboża netto sięgnie około 54,5 mln ton - tj. o 1 mln ton więcej niż w rekordowym dla Ukrainy pod tym względem 2008 r.

W związku z wysoką urodzajnością zbóż oraz ze względu na fakt, iż wewnętrzna konsumpcja zboża na Ukrainie to 25-26 mln ton rocznie ukraińscy rolnicy zmuszeni są dokonywać korekty swoich planów w zakresie eksportu roślin uprawnych oraz w zakresie cen sprzedaży zboża. Na dzień dzisiejszy największym obniżkom uległy ceny (zarówno na rynku Ukrainy, jak również rynkach światowych) pszenicy - w porównaniu ze styczniem 2011 r. ceny te spadły o 25%, nieco lepsza sytuacja składa się wokół kukurydzy, chociaż jej cena również sukcesywnie się obniża (obecnie cena 1 tony wynosi 180 USD z VAT).

Kolejną trudnością, jaką aktualnie odnotowują ukraińscy rolnicy, są problemy z magazynowaniem i przechowywaniem dużych ilości zbóż (na dzień dzisiejszy moce magazynowe na Ukrainie wynoszą zaledwie 30,4 mln ton, z których jedynie 44% elewatorów to elewatory mogące przechowywać zboże do jednego roku). Największe straty w tym zakresie odnotowują średnie i małe gospodarstwa rolne. Duże holdingi rolne, dzięki posiadanym możliwościom magazynowym, zamierzają natomiast przechować zboża do roku 2012, w którym oczekiwany jest znacznie mniejszy urodzaj zbóż (na poziomie 40-45 mln ton). Sytuacja taka wymusiła inwestycje w budowę nowych elewatorów zbożowych na Ukrainie.

Źródło:kiev.trade.gov.pl za  ?Ekonomiczeskije Izwiestia" 02.12.2011

Szkolenie dla producentów zbóż w Zamościu

Krajowa Federacja Producentów Zbóż po raz drugi organizuje szkolenie: Produkcja zbóż konsumpcyjnych. Tym razemodbędzie się ono w Zamościu w dniu 22 listopada (wtorek) w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Alex (Zamość), ul. Okrzei 32. Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów zbóż.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe z Egiptu

Poniżej w formie załączników do informacji zamieszczamy scan dokumentu otrzymanego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z ofertą importu) dotyczący zainteresowania strony egipskiej importem polskiego zboża. Zamieszczone dokumenty są w formacie pdf.

Pismo z MRiRW

Załącznik 1

Załącznik 2


Kazgrain-2011

W dniach 24-25 listopada br. w stolicy Kazachstanu - Astanie - odbędzie się V Kazachstańskie Forum Zbożowe Kazgrain - 2011.
Szczegółowe informacje i zapytania na temat Forum znajdą Państwo na stronie internetowej www.kam.kz lub bezpośrednio u osób zajmujących się tematem forum pod adresami e-mail: ilvassova.a@kom.kz lub usin@kam.kz Osoby zainteresowanych nawiazaniem nowych kontaktów biznesowych zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Komunikat Komisji Europejskiej-12.10.2011

ke_201112 października br. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone pakietowi legislacyjnemu określającemu nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Po video transmisji wystąpienia komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa, szczegółowego objaśnienia propozycji Komisji Europejskiej dokonał Jerzy Plewa (zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej).
Komisja Europejska proponuje nowe partnerstwo między Europą i rolnikami. W spotkaniu z ramienia federacji uczestniczył Prezes - Rafał Mładanowicz oraz Dyrektor Biura - Joanna Leśniewska. W załączeniu scan komunikatu KE.

Reakcja Copa-Cogeca na komunikat Komisji Europejskiej odnośnie WPR do 2020 r.

W reakcji na propozycję Komisji Europejskiej odnośnie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Komitety Copa-Cogeca zażądały zwiększenia nacisku na instrumenty zwiększające opłacalność i produktywność rolnictwa UE oraz sektora rolno-spożywczego, które równocześnie są korzystne dla środowiska.

Jest to konieczne, jeżeli chcemy wyżywić wzrastającą liczbę ludności na świecie, produkując żywność, której zakup nie przekracza niczyich możliwości finansowych. Rolnicy ponadto będą musieli zmagać się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi jak i długoterminowymi zmianami klimatu. Rolnicy będą musieli dostosować i zmodernizować swoje gospodarstwa aby sprostać tym wyzwaniom. Jedynie instrumenty zielonego wzrostu, zaproponowane przez Komitety Copa-Cogeca, umożliwią nam sprostanie tym wyzwaniom. Przewodniczący Komitetów Copa-Cogeca podkreślili: "Wprowadzenie przymusowego odłogowania w każdym gospodarstwie jest nielogiczne w przypadku gdy światowe zapotrzebowanie na żywność wzrośnie według przewidywań o 70% do roku 2050, a produkcji zagrażają ekstremalne susze, powodzie i burze.

Propozycja ta również sprzeciwia się strategii EU 2020 dotyczącej wzrostu i zatrudnienia". Komitety Copa-Cogeca zareagowały po ogłoszeniu propozycji dotyczącej WPR po roku 2013 przez Komisję. Przewodniczący Komitetu Copa, przemawiając w czasie ważnej konferencji prasowej w Brukseli, powiedział: "Rolnictwo UE oraz sektor rolno-spożywczy zapewniają miejsca pracy na obszarach wiejskich dla ok. 40 milionów osób w Europie, stanowią trzon społeczności wiejskich oraz umożliwiają produkcję wysokiej jakości żywności dla 500 milionów konsumentów. Jednakże dochody europejskich rolników stanowią jedynie połowę średnich zarobków. Dlatego też koniecznie należy utrzymać płatności bezpośrednie dla rolników, jeśli chcemy, by sektor rolny w dalszym ciągu przynosił nam te wyżej wymienione korzyści. Obecnie wielu młodych rolników nie chce przejmować gospodarstw od rolników starszych i porzuca sektor rolny za względu na katastrofalną sytuację ekonomiczną. Sytuacja ta nie jest zrównoważona i jest nie do przyjęcia".

Dodał "Dlatego też przyszła WPR musi skupić się na poprawie sytuacji ekonomicznej rodzin rolniczych i spółdzielni rolnych, w celu umożliwienia im uzyskania większych przychodów z rynku. Obawiamy się, że plany Komisji zakładające dalsze obowiązkowe ograniczenia środowiskowe dla rolników, nie pomogą w osiągnięciu celów Komisji, a jedynie zwiększą obciążenia finansowe rolników, co zagrozi ich konkurencyjności i opłacalności produkcji. Rolnicy już poprawiają stan środowiska naturalnego i chętnie zwiększą swoje wysiłki. Jednak muszą się one opierać na rozwiązaniach korzystnych dla wszystkich - zarówno dla środowiska naturalnego jak i dla wzrostu. Rolnicy muszą mieć możliwość wyboru instrumentów, które są dla nich najlepsze.

Powiedział "Popieramy zasadę, zgodnie z którą płatności WPR w pierwszym filarze powinny być przeznaczone dla aktywnych rolników, jednak przy pozostawieniu państwom członkowskim pewnej elastyczności w jej skutecznym stosowaniu. Komisja podąża w dobrym kierunku wprowadzając nowy podział płatności bezpośrednich należy jednak przestrzegać zasad równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich rolników, biorąc pod uwagę fakt, że pracują oni w różnych warunkach. Odejście od płatności historycznych zaowocuje zwiększoną harmonizacją, jednak państwa członkowskie potrzebują więcej czasu i elastyczności aby zrównoważyć niekorzystny wpływ, jaki może to wywrzeć na rolników. Pozytywnym elementem propozycji Komisji jest stworzenie Europejskiego Partnerstwa Innowacyjności w celu poprawy związków między naukowcami, rolnikami i doradcami".

Przewodniczący Cogeca, Paolo Bruni zaakcentował potrzebę skutecznych i elastycznych instrumentów zarządzania rynkiem. "Mają one decydujące znaczenie w sytuacji coraz większych wahań rynkowych. Należy dokładniej zbadać zaproponowane przez Komisję instrumenty rynkowe i fundusz nadzwyczajny, aby sprawdzić czy będą one w stanie zapewnić odpowiedni poziom stabilności na wahających się rynkach".

Dodał "Kluczowe znaczenie ma także wzmocnienie pozycji organizacji producentów (OP) w łańcuchu żywnościowym, aby zrealizować wzrastające zapotrzebowanie na żywność na świecie. Rolnicy obecnie zmagają się z olbrzymią siłą nabywczą kilku supermarketów i otrzymują jedynie ułamek ceny sprzedaży. Reforma musi zmienić tę sytuację. Rolnicy muszą otrzymywać wyższe dochody z rynków. Instrumenty mające na celu wzmocnienie organizacji producentów muszą być realizowane w ramach propozycji Komisji w sprawie przyszłej WPR. Na przykład, wraz z przeprowadzeniem reformy europejskiego sektora warzyw i owoców oraz mleka, wzmocniono znaczenie organizacji producentów. To samo należy zrobić w innych sektorach. W swoich planach dla sektora mleczarskiego, Komisja skupia się na zacieśnianiu relacji kontraktowych między rolnikami i przetwórcami w celu zapewnienia m możliwości uzyskania lepszej ceny za dostarczane produkty".

Podkreślił:"Uważamy za krok w dobrym kierunku plany Komisji dotyczące poszerzenia zakresu produktów, gdzie uznaje się organizacje producentów i ich stowarzyszenia, jak również organizacje międzybranżowe, jako uzupełnienie propozycji Komisji o sektor mleka. Jednakże Komitety Copa-Cogeca obawiają się braku jasnej definicji organizacji producentów w propozycji Komisji Europejskiej. Ponadto, europejskie zasady konkurencji muszą być dostosowane, tak aby pomagać organizacjom producentów, takim jak spółdzielnie, w powiększaniu się i działaniu na większą skalę.

Podsumowując, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż WPR jest jedyną prawdziwie wspólna polityka i wniosła ważny i cenny wkład do konstrukcji europejskiej. "Komitety Copa-Cogeca chcą aby w przyszłości silna, dynamiczna i innowacyjna, poparta silnym budżetem UE, WPR była utrzymana. Będziemy o to walczyć i apelujemy do ministrów UE, eurodeputowanych i Komisji aby utrzymali oni opłacalny sektor rolno-spożywczy w UE w przyszłości, który przyczyni się do wzrostu obszarów wiejskich", powiedział.

copa-cogeca.be 12.10.2011

 

Ostateczne dane dotyczące zbiorów wg Copa-Cogeca

Komitety Copa-Cogeca opublikowały dzisiaj ostateczne szacunki dotyczące zbiorów w UE. Produkcja wzrosła o 1,9% mimo niekorzystnych warunków klimatycznych. Ponieważ według prognoz sytuacja na rynku zbóż w UE pozostanie napięta, Komitety Copa-Cogeca ostrzegają przed planami dalszego zazieleniania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i przymusowego odłogowania.

Komitety Copa-Cogeca zareagowały po tym, jak grupa robocza "Zboża" oceniła sytuację. Ian Backhouse, przewodniczący grupy roboczej, powiedział ?Oczekujemy, że w tym roku produkcja zbóż w UE będzie wyjątkowo wysoka. Spodziewamy się, że wyniesie ona 280 milionów ton. Jednakże ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne mieliśmy trudności z uzyskaniem wiarygodnych danych dotyczących jakości zbiorów. Przewiduje się, że zbiory kukurydzy w UE będą rekordowo wysokie i osiągną 64 miliony ton, czyli będą o 14,7% wyższe niż zbiory ubiegłoroczne (szczegóły http://www.copa-cogeca.eu/img/user/file/CER-GOL-2011-09.pdf).

Komitety Copa-Cogeca również obawiają się zwiększenia bezcłowych importów zbóż i bioetanolu z Ukrainy, które nie spełniają unijnych standardów produkcji. Ponadto nie wiadomo, czy Ukraina będzie w stanie wprowadzić podatek wywozowy dla zbóż w ramach aktualnych negocjacji o wolnym handlu pomiędzy UE a Ukrainą, co może zwiększyć wahania rynku".

Dodał ?Niektóre z krajów północnych ucierpiały z powodu znacznych opadów w czasie tegorocznych zbiorów. Mimo to, oczekuje się, że unijna produkcja sprosta popytowi na kampanię handlową 2011/2012. Równowaga na rynku jest napięta i najprawdopodobniej zapasy będą niższe pod koniec przyszłego roku. Światowe zapotrzebowanie na zboża jest w dalszym ciągu wysokie i przewiduje się, że zapasy będą spadać. Dlatego też unijni konsumenci zbóż, zarówno do produkcji żywności jak i pasz, potrzebują stabilnych cen i dostaw. Napięta sytuacja podaży będzie miała wpływ nie tylko na producentów zbóż".

Pan Ehlers, przewodniczący grupy konsultacyjnej "Zboża" powiedział "W tej sytuacji europejscy producenci zbóż nie rozumieją dlaczego powinni oni ograniczać potencjał produkcyjny UE poprzez wprowadzanie dalszych instrumentów zazieleniania WPR. Miałoby to znaczny wpływ na rynek zbóż: zwiększyłoby to wahania cen surowców rolnych i bioetanolu. Są to utrudnienia, których UE teraz nie potrzebuje".

copa-cogeca.be 07.10.2011

Ukraińscy rolnicy protestują przeciwko polityce rolnej władz Ukrainy

Ukraińscy rolnicy protestują przeciw cłom na eksport zbóż z Ukrainy oraz rządowemu projektowi ustawy ?O rynku ziemi". W dniu 4 października 2011 r. Związek Rolny Ukrainy wspólnie z Ukraińskim Stowarzyszeniem Farmerów i Prywatnych Właścicieli Ziemskich przeprowadził akcję protestu przed siedzibą rządu i parlamentu Ukrainy w Kijowie, domagając się zniesienia ceł eksportowych na zboża, dopracowania lub całkowitego wycofania projektu ustawy ?O rynku ziemi", zwiększenia finansowania rolnictwa oraz przedłużenia moratorium na sprzedaż gruntów rolnych do momentu uchwalenia nowej ustawy o ?Rynku ziemi".

W ocenie przedstawicieli rynku rolnego Ukrainy, w przypadku wprowadzenia ceł na eksport słonecznika z Ukrainy, produkcja oleju słonecznikowego w kraju spadnie o z zakładanych 3 mln ton do 1,6 mln ton, a eksport wyniesie zaledwie 1,1 mln ton zamiast zaplanowanych 2,65 mln ton, co spowoduje, że Ukraina straci pozycję lidera wśród światowych eksporterów oleju słonecznikowego. Ponadto rolnicy wskazują na fakt, iż po wejściu w życie nowych przepisów prawnych w zakresie obrotu gruntami rolnymi opłata za dzierżawę gruntu rolnego wzrośnie z 40-50 USD za 1 ha do 100 USD za 1 ha, co uderzy przede wszystkim w małe i średnie gospodarstwa rolne.

http://kiev.trade.gov.pl/ za ?Ekonomiczeskije Izwiestia" 05.10.2011

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2011 r

Znany jest już kurs wymiany PLN/EUR, po którym przeliczane będą stawki płatności bezpośrednich za 2011 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest data określona w art. 45 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, a więc ostatni kurs wymiany walut ustalony przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana. W przypadku kampanii 2011 r. był to dzień 30 września 2011 r., a kurs określony na ten dzień przez Europejski Bank Centralny wynosi 4,4050 PLN/EUR. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował już projekty stosownych rozporządzeń w sprawie stawek poszczególnych płatności, które zakładają określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, tj.:

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) ? 710,57 PLN/ha;
  • uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin ? 274,21 PLN/ha;
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 476,08 PLN/ha;
  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) ? 396,14 PLN/ha;
  • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) ? 173,33 PLN/tonę;
  • przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich ? 1 762 PLN/ha (łącznie część unijna i krajowa);
  • płatność cukrowa ? 55,60 PLN/tonę;
  • płatność do krów ? 410,03 PLN/szt.;
  • płatność do owiec ? 102,69 PLN/szt.;
  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych ? 219,19 PLN/ha.
  • Należy jednak podkreślić, że ostateczne wysokości stawek, które zostaną wykorzystane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do naliczania płatności rolnikom, będą znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. po opublikowaniu stosownych rozporządzeń. Do tego czasu podane wartości stanowią jedynie stawki proponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto wymaga zaznaczenia, że stosownie do art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, wypłata płatności będzie następowała w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biuro Prasowe, 03.10.2011

Sytuacja na polach - 10 sierpnia 2011

Producenci zbóż skarżą się na krótkie aczkolwiek silne opady, które spowodowały opóźniony i przedłużający się zbiór zbóż z pól. Intensywne opady w regionach gdzie zboże pozostaje na polach z dnia na dzień obniżają jakość ziarna, a szczzboza_ pole_2011ególnie spada liczba opadania. Producenci zbóż posiadający suszarnie starają się zebrać nawet wilgotne ziarno i dosuszać w suszarniach. Sytuacja co do stopnia zaawansowania żniw w kraju wygląda różnie w zależności od regionu.
Lubelskie woj.: zebrano 35 % ziarna z pól, głownie małe gospodarstwa zebrały ziarno z
pól. Bardzo dużo w ody na polach, utrudnione wejście na pola. Przekroczone normy fuzarioz, analizy wskazują niską liczbę opadania na poziomie 130 sekund dla pszenicy. Bardzo zła sytuacja, końca żniw na lubelszczyźnie nie widać.
Śląskie woj: 30% zbóż zebrano z pola, zastój w żniwach od niedzieli ze względu na deszcze. Słaba jakość ziarna, liczba opadania na poziomie 100 sekund.
Wielkopolskie woj: zebrano 80 % zbóż z pola, w tym tygodniu koszony jest owies i resztki jęczmienia. Skomasowane opady deszczu i niskie temperatury nie sprzyjały porastaniu ziarna, dzięki czemu jakość ziarna w tym województwie jest dobra. Rolnicy nie są zadowoleni z plonów jęczmienia jarego, natomiast plony ozimego dość dobre 60q/ha.
Dolnośląskie woj: 70 % zboża zebrano, przy dobrej pogodzie żniwa powinny zakończyć się w drugiej dekadzie sierpnia. Rolników martwi brak wyrównania ziarna i niska liczba opadania. Najgorsza sytuacja na południu województwa.
Opolskie woj: 70% zebrano zbóż, problemy z jakością.
Pomorskie woj: 40 % ziarna ciągle pozostaje na polach. Wysoka wilgotność ziarna (23%) zbieranego ziarna, niska liczba opadania (130 s).
Podlaskie woj: 60 % ziarna zebrano z pól.
Joanna Leśniewska

Konsultacje publiczne

Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej odbywającego się 19 lipca 2011 przedstawiono dokument o nazwie Zielona Księga (dostępna w polskiej wersji językowej), która zawiera 16 pytań dotyczących celów jakie ma realizować polityka informacyjna i promocyjna na rynku wewnętrznym i zewnętrznym, a także narzędzi ich realizacji. Od 14 lipca do 30 września br. trwają publiczne konsultacje, które mają na celu umożliwienie przedstawienia uwag i postulatów w zakresie stworzenia efektywnego mechanizmu promocji. Zachęcam do wyrażania swojej opinii.

Odpowiednie linki do stron:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/#

 

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl