Aktualności

Sytuacja na rynku zbóż -17 sierpnia 2010

Zdaniem Krajowej Federacji Producentów Zbóż tegoroczny poziom zbiorów ziarna zbóż utrzyma się na poziomie około 25 mln ton, będzie to zatem mniej o 3 mln w stosunku do roku poprzedniego. Skutkiem trwających od wiosny ekstremalnych warunków pogodowych jest obniżenie jakości ziarna, szczególnie spadła liczba opadania.

Oceniamy stopień zaawansowania żniw zbóż na 50%.

Z początkiem sierpnia KFPZ rozpoczęła monitoring cen zbóż w punktach skupu w kraju. Członkowie federacji w okresie żniw dwa razy w tygodniu otrzymują drogą mailową ceny oferowane za ziarno zbóż z wybranych punktów skupu. Dnia 2 sierpnia najwyższa oferowana cena za pszenicę konsumpcyjną w skupie wynosiła 700 zł netto (z dostawą w listopadzie), natomiast najniższa to 550 zł netto. Podczas monitoringu cen prowadzonego 9 sierpnia cena pszenicy wzrosła do 750 zł netto, natomiast 16 sierpnia wynosiła ona już 850 zł netto.

Zdaniem Krajowej Federacji Producentów Zbóż ceny zbóż na rynku krajowym powoli się stabilizują.

 

Rafał Mładanowicz

Prezes Zarządu KFPZ

Konferencja Prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 lipca 2010 w budynku MRiRW miała miejsce konferencja prasowa z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa ?Tomasza Kołodzieja. Podczas konferencji poruszano tamaty odnośnie aktualnej sytuacji w rolnictwie, nowelizacji rozporządzeń oraz naboru wniosków na poszczególne działania w ramach PROW 2007-2013.

Podczas konferencji przedstawiono harmonogram uruchamiania naboru oraz zmian wynikających z wejścia w życie nowych rozporządzeń dotyczących tychże działań.

Ponadto Minister Rolnictwa wspomniał o odbywającej się dziś w Brukseli konferencji podsumowującej debatę publiczną odnośnie Wspólnej Polityki Rolnej. Polska zajęła drugie miejsce w Europie biorąc pod uwagę aktywność wejść na stronę i wypowiedzi w temacie WPR. Debata trwała od połowy kwietnia do 3 czerwca.

Nawiązując do tematu powodzi w Minister powiedział, iż odnowa gospodarstw, które ucierpiały w jej wyniku to proces kilkuletni, na który polski rząd jest przygotowany. W wyniku powodzi jakość zebranych pasz uległa obniżeniu, ale sezon jeszcze nie dobiegł końca.

Zdaniem Marka Sawickiego tegoroczne plony zbóż będą na poziomie 27 do 27,5 mln ton (łącznie z kukurydzą na ziarno). A kilkudniowy brak opadów nie oznacza suszy w kraju.

Joanna Leśniewska

KFPZ objęła patronatem GdGZ

GDAŃSKA GIEŁDA ZBOŻA - SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI BRANŻY ZBOŻOWEJ

W dniu 29 lipca br. w Gdańsku w Dworze Artusa odbędzie się jednodniowe spotkanie przedstawicieli firm europejskich i krajowych działających na rynku zbóż tj. przedstawicieli firm handlowych, młynów  oraz producentów pasz, krajów takich jak Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, kraje skandynawskie oraz nadbałtyckie.

Więcej szczegółów dotyczących rejestracji uczestnictwa w Giełdzie znajdą Państwo na stronie:

http://www.gdgz.pl/

 

Krajowa Federacja Producentów Zbóż zaprasza do udziału w Targach Polskie Zboża

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić do odwiedzenia międzynarodowych targów Polskie Zboża 2010, które odbędą się  w dniach 10-11 czerwca w Modrzu k/Poznania.

Podczas dwudniowych targów uczestnicy będą mieli możliwość merytorycznej rozmowy z Zarządem KFPZ (stoisko B4). Już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką produkcji roślinnej do wymiany doświadczeń, poglądów i prezentacji swoich stanowisk w poszczególnych kwestiach.

Ponafto zapraszam do zapoznania się z niezależnymi doświadczeniami poletkowymi pokazującymi najnowsze rozwiązania odmianowe oraz programy związane z nawożeniem i chemiczną ochroną. Na poletkach doświadczalnych Krajowej Federacji Producentów Zbóż będziecie Państwo mogli porównać programy ochrony przed chorobami pszenicy wybranych producentów środków ochrony roślin. Efekty tej ochrony oraz szczegółowe informacje odnośnie zastosowanych programów poznają Państwo już 10 czerwca w Modrzu.

Z poważaniem,

Rafał Mładanowicz

Prezes

Krajowej Federacji Producentów Zbóż

TVP Tydzień 9 maja 2010

Wiceprezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż ? Henryk Ordanik - 9 maja br. był gościem programu TVP Tydzień

Poniżej link do tego wydania programu:

http://www.tvp.pl/publicystyka/ekonomia-i-gospodarka/tydzien/wideo/09052010-0800/1679476

 

Gośćmi drugiej części programu byli:

Marek Sawicki? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski ? Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB

Henryk Ordanik? Wiceprezes KFPZ

Zachęcam do obejrzenia.

(JL)

WPR po 2013

Zachęcamy każdego do wyrażenia swojej opinii odnośnie kierunku i kształtu WPR po 2013 roku.

Komisja Europejska zorganizowała otwarte konsultacje publiczne. Można w nich wziąć udział do 3 czerwca br., poprzez stronę internetową Komisji Europejskiej (pod adresem:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_pl.htm ).

 

 

Informacja

Uprzejmie informuję, o zmianie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. D.U. nr 34, poz. 182.

Przyszły kształt WPR

Przyszły kształt Wspólnej Polityki Rolnej
w zakresie płatności bezpośrednich

 

W Unii Europejskiej rolnictwo podlega szczególnemu nadzorowi i objęte jest wieloma narzędziami wspierającymi rozwój wsi i rolnictwa. Związane to jest z faktem, iż obszary wiejskie w UE zajmują 91% terytorium i mieszka na nich ponad 56% mieszkańców krajów członkowskich.[1] Podczas gdy w Polsce obszary wiejskie stanowią 93,2% terytorium kraju i zamieszkuje je ponad 38% populacji[2]. Obecnie wspierająca sektor rolny Wspólna Polityka Rolna (WPR) została początkowo utworzona dla 6 państw członkowskich. Po prawie pięćdziesięciu latach od powstania obejmuje swoimi instrumentami już 27 państw. Sytuacja
ta ma duży wpływ na zasady jej funkcjonowania, a postępujący proces globalizacji wymusza konieczność integracji na rynkach rolnych oraz unifikację podstawowych zasad zarządzania
i gospodarowania na tych rynkach. Tym samym istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia celów i zasad Wspólnej Polityki Rolnej. W związku z tym pojawia się coraz więcej głosów postulujących przeprowadzenie głębokich reform WPR. Funkcjonująca teraz polityka rolna jest wynikiem nagromadzenia działań będących odpowiedzią przede wszystkim na względy polityki gospodarczej. Wiele postanowień dotyczących wspólnych organizacji rynku jest odzwierciedleniem wcześniej zawartych kompromisów. Jednakże, jak pokazują teraźniejsze problemy w funkcjonowaniu WPR, przygotowanie reform powinno odbywać się
na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie partykularnych interesów i uporczywego trwania przy dotychczasowej polityce.

Temat reformy i zmian we Wspólnej Polityki Rolnej nie był poruszany w trakcie negocjacji, dotyczących kształtu perspektywy finansowej na lata 2007-2013, gdyż poziom wydatków na płatności bezpośrednie i na interwencję na rynkach rolnych do roku 2013 został ustalony w październiku 2002 roku w ramach negocjacji akcesyjnych z 10-tką państw kandydujących do UE, m.in. i z Polską. W roku 2005 Komisja Europejska zadeklarowała przeprowadzenie w 2007 roku kolejnej oceny funkcjonowania tzw. przegląd instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Konieczność dokonania tego przeglądu wynikała z potrzeby oceny efektów  przeprowadzonych reform WPR w przeciągu ostatnich 15 lat, a w szczególności rewizji wprowadzania rezultatów rozstrzygnięć jakie zapadły odnośnie WPR w Luksemburgu w 2003 roku, a także cząstkowych reform dotyczących poszczególnych rynków rolnych przeprowadzonych w roku 2006 (cukier) i 2007 (owoce i warzywa, wino).

 

Polska wieś na tle obszarów wiejskich w innych państwach Unii Europejskiej

Na tle innych państw członkowskich Wspólnoty Polska jest krajem, gdzie wieś nadal odgrywa szczególną rolę. Na polskiej wsi mieszka prawie 40% ludności i liczba ta stale wzrasta, a saldo migracji na obszary wiejskie od kilku lat wykazuje tendencję dodatnią. Kolejnym wskaźnikiem potwierdzającym istotne znaczenie rolnictwa w Polsce jest poziom zatrudnienia w rolnictwie, które systematycznie się zmniejsza, z poziomu 17,6% ogółu pracujących w kraju w roku 2004, do 14,7% w roku 2007. Niemniej jednak, nadal jest prawie trzykrotnie wyższe od średniej dla całej Wspólnoty ? 5,6%. Kolejną zasadniczą różnicę,
jak pokazuje zestawienie danych w tabeli 1, stanowi przeciętna wielkość gospodarstwa
w Polsce (12,1 ha w roku 2005 i 6,5 ha w 2007), która jest prawie trzykrotnie mniejsza
niż średnio w UE (20,7 ha w roku 2005), a uzyskiwana przeciętnie wartość ESU w polskim gospodarstwie (7,3 ESU w 2007)  jest ponad trzykrotnie niższa niż średnia w UE (22 ESU).

Cały artykuł znajdziecie Państwo w zakładce "Do pobrania" lub klikając tutaj.[1] European Commission, Rural Development Policy 2007-2013: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/ index_en.htm, (aktualizacja 18.04.2009).

[2] A. Sikorska, B. Karwat-Woźniak, P. Chmieliński, Zmiany funkcji rolnictwa w wyznaczaniu rozwoju obszarów wiejskich i przeobrażeń
w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi, Ekspertyza na zamówienie Departamentu Prognozowania i Analiz MRiRW, Warszawa, 2007.

Hiszpania zboża potrzebująca

Spotkanie Alto ebroSpotkanie polskich producentów zbóż z delegacją spółdzielni hiszpańskiej Alto Ebro S. Coop. odbyło się 2 listopada w budynku Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie zorganizowała KRIR, przy współpracy z KFPZ. Alto Ebro jest spółdzielnią z północy Hiszpanii, działającą głownie w rejonie Burgos. Czteroosobowa delegacja reprezentowała interesy 1000 rolników. Hiszpańskie spółdzielnie mają głębokie korzenie w historii rolnictwa. Spółdzielnie w Hiszpanii zajmują się sprzedażą i kupnem zboża od rolników, ale też dostarczają rolnikom środki do produkcji, czyli maszyny, środki ochrony roślin itd. Za 50% przepływ płodów rolnych na terenie kraju, naszych gości, są odpowiedzialne spółdzielnie.

Delegacja wyraziła zainteresowanie zakupem ziarna zbóż oraz rzepaku. Największe zapotrzebowanie jest na wysokiej jakości pszenicę konsumpcyjną. Negocjacje były długie, burzliwe, ale z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że owocne. Polscy producenci wykazali się znajomością negocjacji. Ceny sprzedaży będą ustalane z producentami odpowiednio do jakości oferowanego ziarna. Spodziewane podpisanie pierwszych kontraktów powinno nastąpić już na przełomie listopada i grudniu 2009 r.

Myślę, iż pierwsze spotkanie przyniosło wymianę informacji, obustronnych wymagań, kontaktów. Czy będzie to początek wieloletniej współpracy?

 

Joanna Leśniewska Dyrektor Biura KFPZ

 

Czytaj więcej...

Aktualnie w Federacji

Informujemy, że od października br. w biurze Krajowej Federacji Producentów Zbóż pracuje Pani Joanna Leśniewska, która służy pomocą i informacją dla członków KFPZ. Z chęcią odpowiemy na nurtujące Państwa pytania. Oczekujemy ze strony Członków propozycji kierunków rozwoju KFPZ oraz tematyki szkoleń interesującej Państwa.

Zamówienia na reklamy mające się ukazać w najbliższym numerze biuletynu będą przyjmowane telefonicznie pod numerem +48 /22/ 623 2351 bądź też drogą elektroniczną na adres biuro@kfpz.pl.

Już dziś zapraszamy do lektury kolejnego numeru ?Świata Zbóż? naszych obecnych i przyszłych Członków.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wpływające na konto KFPZ składki członkowskie. Ponadto przypominamy o opłaceniu zaległej składki członkowskiej za rok 2009. Zachęcemy również do składania deklaracji członkowskich osoby, którym bliski sercu jest temat produkcji zbożowej. Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:        80 1930 1523 2020 2090 0921 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości, Oddział w Warszawie.

Bayer CropScience chce dalej rozbudowywać działalność w zakresie nowych substancji aktywnych, nasiennictwa i hodowli roślin

Warszawa, 14. października 2010r.

Bayer CropScience chce kontynuować swoją strategię wzrostu z poprzednich lat. Firma oczekuje, że w zakresie ochrony roślin za pomocą produktów na bazie sześciu nowych substancji - które są i będą wprowadzane na rynek w latach 2010 -2012 - możliwe będzie osiągnięcie obrotu powyżej 1 mld EUR. Obok innowacyjnych środków ochrony roślin, ważnym filarem jest także działalność w dziedzinie nasiennictwa i hodowli roślin. Zakres działań BioScience, który w roku 2009 przyniósł obrót wynoszący 503 mln EUR, powinien być zatem poszerzany regionalnie i wzrastać wraz z nowymi uprawami. Do roku 2018 obrót w tym obszarze powinien osiągnąć poziom ok. 1,4 mld EUR. Bayer CropScience osiągnął już wiodącą pozycję w zakresie nasiennictwa bawełny, warzyw, rzepaku i ryżu.

 

Oprócz tych upraw, prowadzi się obecnie badania także nad hodowlanymi rozwiązaniami dla pszenicy, soi i trzciny cukrowej. Zakres badań i rozwoju jest dobrze zaplanowany - do roku 2018 w zakresie działań BioScience powinno ukazać się na rynku około 18 nowych produktów. W nadchodzącym roku w Stanach Zjednoczonych będzie oferowany materiał siewny bawełny pochodzący z własnych hodowli, który wykazuje tolerancję na wiodący herbicyd.

Polska jest znaczącym krajem w Europie, w sferze inwestycji w rozwój i innowacje w dziedzinie nasiennictwa. Na rynku w Polsce, firma Nunhmes - spółka-córka Bayer CropScience ? oferuje nasiona warzyw dla: marchwi, warzyw cebulowych, ogórków i innych gatunków. Ponadto Bayer CropScience testuje nasiona hybrydowe rzepaku, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną przedstawione na rynku w 2013 roku.

 

Bayer CropScience

Bayer jest to działające na całym świecie przedsiębiorstwo z podstawową kompetencją w dziedzinie zdrowia, wyżywienia i wysokowartościowych materiałów przemysłowych. Bayer CropScience AG, będący częścią koncernu Bayer AG osiągnął w roku 2009 dochód w wysokości 6,5 miliardów Euro i tym samym należy do wiodących na świecie, innowacyjnych przedsiębiorstw CropScience, zajmujących się takim zakresem działalności jak: ochrona roślin, zwalczanie szkodników poza gospodarstwem rolnym, jak nasiennictwo i hodowla roślin. Dzięki ponadprzeciętnej palecie produktów firma oferuje kompleksową obsługę klienta zarówno dla nowoczesnych gospodarstw rolnych, jak i dla zastosowań pozarolniczych. Bayer CropScience zatrudnia 18.700 pracowników i jest reprezentowany w 120 krajach.

Dalsze informacje na temat przedsiębiorstwa znajdują się pod adresem: www.presse.bayercropscience.com

Portalspożywczy.pl "Sawicki: Przerób zboża na biopaliwa poprawi sytuację na rynku."

Portalspożywczy.pl "Sawicki: Przerób zboża na biopaliwa poprawi sytuację na rynku."

"Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że rozwiązaniem trudnej sytuacji na rynku zbóż byłoby przeznaczenie nadwyżki zbiorów na cele energetyczne. [...]

Zachęcamy do lektury doniesień ze strony www.portalspozywczy.pl na temat mozliwości zagospodarowania zbóż.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl