Aktualności

WPR po 2013

Zachęcamy każdego do wyrażenia swojej opinii odnośnie kierunku i kształtu WPR po 2013 roku.

Komisja Europejska zorganizowała otwarte konsultacje publiczne. Można w nich wziąć udział do 3 czerwca br., poprzez stronę internetową Komisji Europejskiej (pod adresem:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_pl.htm ).

 

 

Informacja

Uprzejmie informuję, o zmianie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. D.U. nr 34, poz. 182.

Przyszły kształt WPR

Przyszły kształt Wspólnej Polityki Rolnej
w zakresie płatności bezpośrednich

 

W Unii Europejskiej rolnictwo podlega szczególnemu nadzorowi i objęte jest wieloma narzędziami wspierającymi rozwój wsi i rolnictwa. Związane to jest z faktem, iż obszary wiejskie w UE zajmują 91% terytorium i mieszka na nich ponad 56% mieszkańców krajów członkowskich.[1] Podczas gdy w Polsce obszary wiejskie stanowią 93,2% terytorium kraju i zamieszkuje je ponad 38% populacji[2]. Obecnie wspierająca sektor rolny Wspólna Polityka Rolna (WPR) została początkowo utworzona dla 6 państw członkowskich. Po prawie pięćdziesięciu latach od powstania obejmuje swoimi instrumentami już 27 państw. Sytuacja
ta ma duży wpływ na zasady jej funkcjonowania, a postępujący proces globalizacji wymusza konieczność integracji na rynkach rolnych oraz unifikację podstawowych zasad zarządzania
i gospodarowania na tych rynkach. Tym samym istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia celów i zasad Wspólnej Polityki Rolnej. W związku z tym pojawia się coraz więcej głosów postulujących przeprowadzenie głębokich reform WPR. Funkcjonująca teraz polityka rolna jest wynikiem nagromadzenia działań będących odpowiedzią przede wszystkim na względy polityki gospodarczej. Wiele postanowień dotyczących wspólnych organizacji rynku jest odzwierciedleniem wcześniej zawartych kompromisów. Jednakże, jak pokazują teraźniejsze problemy w funkcjonowaniu WPR, przygotowanie reform powinno odbywać się
na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie partykularnych interesów i uporczywego trwania przy dotychczasowej polityce.

Temat reformy i zmian we Wspólnej Polityki Rolnej nie był poruszany w trakcie negocjacji, dotyczących kształtu perspektywy finansowej na lata 2007-2013, gdyż poziom wydatków na płatności bezpośrednie i na interwencję na rynkach rolnych do roku 2013 został ustalony w październiku 2002 roku w ramach negocjacji akcesyjnych z 10-tką państw kandydujących do UE, m.in. i z Polską. W roku 2005 Komisja Europejska zadeklarowała przeprowadzenie w 2007 roku kolejnej oceny funkcjonowania tzw. przegląd instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Konieczność dokonania tego przeglądu wynikała z potrzeby oceny efektów  przeprowadzonych reform WPR w przeciągu ostatnich 15 lat, a w szczególności rewizji wprowadzania rezultatów rozstrzygnięć jakie zapadły odnośnie WPR w Luksemburgu w 2003 roku, a także cząstkowych reform dotyczących poszczególnych rynków rolnych przeprowadzonych w roku 2006 (cukier) i 2007 (owoce i warzywa, wino).

 

Polska wieś na tle obszarów wiejskich w innych państwach Unii Europejskiej

Na tle innych państw członkowskich Wspólnoty Polska jest krajem, gdzie wieś nadal odgrywa szczególną rolę. Na polskiej wsi mieszka prawie 40% ludności i liczba ta stale wzrasta, a saldo migracji na obszary wiejskie od kilku lat wykazuje tendencję dodatnią. Kolejnym wskaźnikiem potwierdzającym istotne znaczenie rolnictwa w Polsce jest poziom zatrudnienia w rolnictwie, które systematycznie się zmniejsza, z poziomu 17,6% ogółu pracujących w kraju w roku 2004, do 14,7% w roku 2007. Niemniej jednak, nadal jest prawie trzykrotnie wyższe od średniej dla całej Wspólnoty ? 5,6%. Kolejną zasadniczą różnicę,
jak pokazuje zestawienie danych w tabeli 1, stanowi przeciętna wielkość gospodarstwa
w Polsce (12,1 ha w roku 2005 i 6,5 ha w 2007), która jest prawie trzykrotnie mniejsza
niż średnio w UE (20,7 ha w roku 2005), a uzyskiwana przeciętnie wartość ESU w polskim gospodarstwie (7,3 ESU w 2007)  jest ponad trzykrotnie niższa niż średnia w UE (22 ESU).

Cały artykuł znajdziecie Państwo w zakładce "Do pobrania" lub klikając tutaj.[1] European Commission, Rural Development Policy 2007-2013: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/ index_en.htm, (aktualizacja 18.04.2009).

[2] A. Sikorska, B. Karwat-Woźniak, P. Chmieliński, Zmiany funkcji rolnictwa w wyznaczaniu rozwoju obszarów wiejskich i przeobrażeń
w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi, Ekspertyza na zamówienie Departamentu Prognozowania i Analiz MRiRW, Warszawa, 2007.

Hiszpania zboża potrzebująca

Spotkanie Alto ebroSpotkanie polskich producentów zbóż z delegacją spółdzielni hiszpańskiej Alto Ebro S. Coop. odbyło się 2 listopada w budynku Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie zorganizowała KRIR, przy współpracy z KFPZ. Alto Ebro jest spółdzielnią z północy Hiszpanii, działającą głownie w rejonie Burgos. Czteroosobowa delegacja reprezentowała interesy 1000 rolników. Hiszpańskie spółdzielnie mają głębokie korzenie w historii rolnictwa. Spółdzielnie w Hiszpanii zajmują się sprzedażą i kupnem zboża od rolników, ale też dostarczają rolnikom środki do produkcji, czyli maszyny, środki ochrony roślin itd. Za 50% przepływ płodów rolnych na terenie kraju, naszych gości, są odpowiedzialne spółdzielnie.

Delegacja wyraziła zainteresowanie zakupem ziarna zbóż oraz rzepaku. Największe zapotrzebowanie jest na wysokiej jakości pszenicę konsumpcyjną. Negocjacje były długie, burzliwe, ale z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że owocne. Polscy producenci wykazali się znajomością negocjacji. Ceny sprzedaży będą ustalane z producentami odpowiednio do jakości oferowanego ziarna. Spodziewane podpisanie pierwszych kontraktów powinno nastąpić już na przełomie listopada i grudniu 2009 r.

Myślę, iż pierwsze spotkanie przyniosło wymianę informacji, obustronnych wymagań, kontaktów. Czy będzie to początek wieloletniej współpracy?

 

Joanna Leśniewska Dyrektor Biura KFPZ

 

Czytaj więcej...

Aktualnie w Federacji

Informujemy, że od października br. w biurze Krajowej Federacji Producentów Zbóż pracuje Pani Joanna Leśniewska, która służy pomocą i informacją dla członków KFPZ. Z chęcią odpowiemy na nurtujące Państwa pytania. Oczekujemy ze strony Członków propozycji kierunków rozwoju KFPZ oraz tematyki szkoleń interesującej Państwa.

Zamówienia na reklamy mające się ukazać w najbliższym numerze biuletynu będą przyjmowane telefonicznie pod numerem +48 /22/ 623 2351 bądź też drogą elektroniczną na adres biuro@kfpz.pl.

Już dziś zapraszamy do lektury kolejnego numeru ?Świata Zbóż? naszych obecnych i przyszłych Członków.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wpływające na konto KFPZ składki członkowskie. Ponadto przypominamy o opłaceniu zaległej składki członkowskiej za rok 2009. Zachęcemy również do składania deklaracji członkowskich osoby, którym bliski sercu jest temat produkcji zbożowej. Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:        80 1930 1523 2020 2090 0921 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości, Oddział w Warszawie.

Bayer CropScience chce dalej rozbudowywać działalność w zakresie nowych substancji aktywnych, nasiennictwa i hodowli roślin

Warszawa, 14. października 2010r.

Bayer CropScience chce kontynuować swoją strategię wzrostu z poprzednich lat. Firma oczekuje, że w zakresie ochrony roślin za pomocą produktów na bazie sześciu nowych substancji - które są i będą wprowadzane na rynek w latach 2010 -2012 - możliwe będzie osiągnięcie obrotu powyżej 1 mld EUR. Obok innowacyjnych środków ochrony roślin, ważnym filarem jest także działalność w dziedzinie nasiennictwa i hodowli roślin. Zakres działań BioScience, który w roku 2009 przyniósł obrót wynoszący 503 mln EUR, powinien być zatem poszerzany regionalnie i wzrastać wraz z nowymi uprawami. Do roku 2018 obrót w tym obszarze powinien osiągnąć poziom ok. 1,4 mld EUR. Bayer CropScience osiągnął już wiodącą pozycję w zakresie nasiennictwa bawełny, warzyw, rzepaku i ryżu.

 

Oprócz tych upraw, prowadzi się obecnie badania także nad hodowlanymi rozwiązaniami dla pszenicy, soi i trzciny cukrowej. Zakres badań i rozwoju jest dobrze zaplanowany - do roku 2018 w zakresie działań BioScience powinno ukazać się na rynku około 18 nowych produktów. W nadchodzącym roku w Stanach Zjednoczonych będzie oferowany materiał siewny bawełny pochodzący z własnych hodowli, który wykazuje tolerancję na wiodący herbicyd.

Polska jest znaczącym krajem w Europie, w sferze inwestycji w rozwój i innowacje w dziedzinie nasiennictwa. Na rynku w Polsce, firma Nunhmes - spółka-córka Bayer CropScience ? oferuje nasiona warzyw dla: marchwi, warzyw cebulowych, ogórków i innych gatunków. Ponadto Bayer CropScience testuje nasiona hybrydowe rzepaku, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną przedstawione na rynku w 2013 roku.

 

Bayer CropScience

Bayer jest to działające na całym świecie przedsiębiorstwo z podstawową kompetencją w dziedzinie zdrowia, wyżywienia i wysokowartościowych materiałów przemysłowych. Bayer CropScience AG, będący częścią koncernu Bayer AG osiągnął w roku 2009 dochód w wysokości 6,5 miliardów Euro i tym samym należy do wiodących na świecie, innowacyjnych przedsiębiorstw CropScience, zajmujących się takim zakresem działalności jak: ochrona roślin, zwalczanie szkodników poza gospodarstwem rolnym, jak nasiennictwo i hodowla roślin. Dzięki ponadprzeciętnej palecie produktów firma oferuje kompleksową obsługę klienta zarówno dla nowoczesnych gospodarstw rolnych, jak i dla zastosowań pozarolniczych. Bayer CropScience zatrudnia 18.700 pracowników i jest reprezentowany w 120 krajach.

Dalsze informacje na temat przedsiębiorstwa znajdują się pod adresem: www.presse.bayercropscience.com

Portalspożywczy.pl "Sawicki: Przerób zboża na biopaliwa poprawi sytuację na rynku."

Portalspożywczy.pl "Sawicki: Przerób zboża na biopaliwa poprawi sytuację na rynku."

"Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że rozwiązaniem trudnej sytuacji na rynku zbóż byłoby przeznaczenie nadwyżki zbiorów na cele energetyczne. [...]

Zachęcamy do lektury doniesień ze strony www.portalspozywczy.pl na temat mozliwości zagospodarowania zbóż.

Portalspożywczy.pl "Minister rolnictwa wystąpi do URE o certyfikaty - za dwa tygodnie rolnicy będą mogli sprzedawać zboże elektrowniom."

Portalspożywczy.pl "Minister rolnictwa wystąpi do URE o certyfikaty - za dwa tygodnie rolnicy będą mogli sprzedawać zboże elektrowniom."

 

"Minister rolnictwa Marek Sawicki zadeklarował po czwartkowym spotkaniu z przedstawicielem branży zbożowej, że wystąpi do Urzędu Regulacji Energetyki w celu uzyskania certyfikatu, tak, aby zboże mogło być spalanie w elektrowniach i elektrociepłowniach. Zdaniem rolników, certyfikat w ciągu dwóch tygodni otworzy im drogę dotarcia do zakładów energetycznych. [...]

Zachęcamy do lektury doniesień ze strony www.portalspozywczy.pl na temat możliwości zagospodarowania zbóż.

 

 

O TYM WARTO ROZMAWIAĆ

30 września informacja dotycząca wysokości dopłat była przedstawiana we wszystkich mediach, nagle sytuacja Polskiego Rolnictwa stała się interesująca, i co dalej?, dlaczego w ślad za tym nie informujemy opinii publicznej ile nam to daje?!

Jak można bez argumentacji i rozwinięcia problemu tylko stwierdzić, że dostaną ponad 40% więcej niż rok temu! Biorąc pod uwagę te 40% więcej i odnieść się do roku ubiegłego, gdzie cena wyprodukowanej tony zboża była średnio na poziomie 600 zł i więcej, a w tym roku średnia cena 1 tony zboża to poziom 330-350 (średnia pszenica, pszenżyto,żyto) i dodatkowo środki do pordukcji rolnej w stosunku do roku 2007/2008 wzrosły prawie o 100%, to udział jednostkowy ponad 40% wzrostu dopłaty bezpośredniej w przeliczeniu na 1 tonę zboża daje nam kilkadziesiąt złoty.

Oczywiście my jako producenci cieszymy się z takiej sytuacji, tylko jesteśmy przeciwni przedstawianiu wybiórczej informacji opinii publicznej, proszę sobie przypomnieć, czy i ewentualnie ile razy informowano o żniwach w Polsce?, czy i ewentualnie ile razy w ostanim czasie informowano o problemach Producentów Zbóż w Polsce?, czy przez chwilę Ktoś zastanowił się jakie konsekwencje obecnej sytuacji mogą pojawić się w kolejnym roku?

Rafał Mładanowicz - Prezes KFPZ

Polskie Radio JEDYNKA. "Energia ze zboża"

Audycja  Polskiego Radia Jedynka z 17.08.2009 06:25 pt. "Energia ze zboża" :

Czytaj więcej...

2009-08-07 Sytuacja na rynku zbóż oraz apel KFPZ

rynek zbóżW związku z trwającymi w Polsce żniwami, które są w tym roku bardzo opóźnione i ciągle przerywane nie sprzyjającymi warunkami pogodowymi Krajowa Federacja Producentów Zbóż potwierdza swoje wcześniejsze prognozy co do jakości zbieranych zbóż oraz ich plonów.

Czytaj więcej...

2009-07-16 Nowe władze KFPZ

W dniu 9 lipca 2009r. Walne Zgromadzenie Dlegatów wybrało nowe władze Krajowe Federacji Producentów Zbóż.
Skład nowego Zarządu:
Rafał Mładanowicz ? Prezes KFPZ (tel. 512 480 413)
Spółki - Henryk Ordanik ? Wiceprezes
Spółdzielnie ? Leszek Bosek ? Wiceprezes
Grupa Zrzeszeń branżowych ? Maciej Dybioch ? Wiceprezes
Indywidualni producenci ? Ireneusz Brudnoch ? Wiceprezes

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl