Komunikaty

Propozycje zmian w systemie krajowych uzupełniających płatności obszarowych

16 października 2009 w budynku MRiRW odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem było omówienie sposobu przyznawania krajowych płatności uzupełniających w Sektorze I. Sektor ten obejmuje grupę upraw podstawowych tj. zboża, rośliny: oleiste, wysokobiałkowe, strączkowe. W spotkaniu ze strony MRiRW uczestniczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, Radca Generalny ? Zofia Krzyżanowska oraz Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ? Joanna Czapla. Krajową Federację Producentów Zbóż na spotkaniu reprezentowali Jerzy Hławiczka i Joanna Leśniewska. MRiRW przedstawiło dwa warianty zmian w zakresie płatności uzupełniających:



Wariant I
Jednym z możliwych wariantów odłączenia płatności od produkcji jest przyjęcie zasady, że płatności uzupełniające w Sektorze I, poza dotychczasowymi uprawami, przysługiwałyby również do gruntów, na których nie jest prowadzona żadna uprawa. Podejście takie mogłoby spowodować wzrost powierzchni gruntów kwalifikujących się do przyznania płatności w Sektorze I w wyniku objęcia wsparciem gruntów dotychczas nieuprawianych, a w konsekwencji możliwość zastosowania redukcji stawki płatności. Przyjmując, że w wyniku opisywanej zmiany powierzchnia gruntów objętych płatnością w Sektorze I wzrosłaby o ok. 500 tys. ha ponad poziom referencyjny ustanowiony dla tego wsparcia (9 513 tys. ha), to efektywna stawka tej płatności w 2010 r. mogłaby zostać zredukowana o ok. 4,36 euro/ha w stosunku do maksymalnej stawki, którą rolnicy mogliby uzyskać w przypadku niedokonywania zmian w systemie płatności.
W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wariant ten stanowiłby niewielką modyfikację dotychczasowego systemu wsparcia i pozwoliłby na dokonanie niezbędnych zmian w sposób najmniej uciążliwy dla rolników.
Wariant II
Alternatywnym, możliwym do zastosowania rozwiązaniem byłoby przyznanie płatności do każdej powierzchni uprawnionej do SAPS, która nie jest objęta inną płatnością uzupełniającą, tj. płatnościami uzupełniającymi do sektorów: chmielu, ziemniaków skrobiowych, tytoniu, oraz TUZ w ramach płatności zwierzęcych. Niemniej jednak spowodowałoby to zwiększenie całkowitej powierzchni (w tym powierzchni referencyjnej do wyliczania koperty finansowej i stawki) objętej pomocą, o powierzchnie dotychczas kwalifikujące się jedynie do JPO, a więc również o grunty nieuprawiane. Dotychczasowa powierzchnia referencyjna tego wsparcia wzrosłaby z 9 513 tys. ha do 11 990 tys. ha. W konsekwencji przyjęcie takiego rozwiązania przyczyniłoby się do zmniejszenia stawki płatności w Sektorze I do 40,54 euro na hektar, a więc o blisko 47 euro mniej w stosunku do stawki możliwej do uzyskania bez dokonywania zmian w dotychczasowym systemie. Wsparciem tym objęta byłaby za to szersza grupa rolników, tj. wszyscy rolnicy posiadający uprawy, do których dotychczas przysługiwała jedynie Jednolita Płatność Obszarowa.
Obie propozycje nowego sposobu przyznawania krajowych płatności uzupełniających poddano konsultacjom związków i federacji branżowych.

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl