Komunikaty

Sprzeciw KFPZ wobec braku możliwości uzyskania świadectwa pochodzenia energii odnawialnej wytworzonej w wyniku procesu spalania zbóż.

Poniżej przedstawiamy pismo jakie Krajowa Federacja Producentów Zbóż wystosowała 6 października 2009 roku do Urzędu Regulacji Energetyki.

Warszawa, 6 października 2009 r.


KFPZ/24/2009

Urząd Regulacji Energetyki

Ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
W związku z informacją przesłaną drogą elektroniczną przez P. Agnieszkę Głośniewską - Starszy Specjalista ds. kontaktów z mediami, Gabinet Prezesa URE - na adres e-mail Pana Prezesa KFPZ Rafała Mładanowicza w sprawie uzyskania świadectwa pochodzenia energii odnawialnej wytworzonej w wyniku procesu spalania zbóż, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec braku możliwości uzyskania wymienionego wyżej świadectwa dla spalania zbóż.
Zdaniem Krajowej Federacji Producentów Zbóż zboże wpisuje się jednoznacznie w definicję biomasy czyli jest stałą lub ciekłą substancją pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która ulega biodegradacji, pochodząca z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (§ 2 pkt. Ust. 1) zakreślonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Rok 2008 nr 156 poz 969).
Mając na uwadze terminologię użytą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki nr 969, zboże zaliczamy do odnawialnych źródeł energii, tj wytwarzających energię z biomasy oraz biogaz § 4.1 Ust. 1b).
W związku z powyższym oczekujemy wydania Zielonego Certyfikatu ? świadectwa pochodzenia energii odnawialnej wytworzonej w wyniku procesu spalania zbóż.

 

Rafał Mładanowicz
Prezes Zarządu KFPZ

 

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl