Komunikaty

POSIEDZENIE KOMISJI WS. INFORMACJI MINISTRA NT. AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Senacie (27 lipca br.) przedstawiono informację Ministra Rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Komisji Senackiej przewodniczył Pan Senator Jerzy Chróścikowski. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Pani Podsekretarz Stanu Ewa Lech oraz Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Pan Waldemar Sochaczewski.

Na spotkaniu omówiono sezon poprzedni jak również bieżący w oparciu o dane IERiGŻ. Wedle uzyskanych informacji zbiory zbóż ogółem w 2015r. oceniono na ok. 28,0mln ton, czyli o 12,3% mniej niż w rekordowym roku 2014. Powierzchnia uprawy zbóż ogółem w minionym roku wynosiła ponad 7,5 mln ha. Szacowane plony zbóż ogółem wyniosły 3,7 t/ha, czyli o 12,,6% mniej niż w roku 2014.

 

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi określono na 24,7 mln ton, co oznacza spadek o 9,5% w stosunku do zbiorów w 2014r. Z kolei plony ww. zbóż wyniosły 3,6 t/ha, gdzie również zanotowano spadek o 10,0% r/r.

Analizując bieżący rok zgodnie ze „Wstępną oceną przezimowania” GUS z 31.05.2016r. powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wzrosła w porównaniu do biegłego roku i wynosi ok. 7,2 mln ha. Straty zimowe oraz wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w tym roku były znaczne i osiągały odpowiednio dla jęczmienia ozimego 22%, pszenicy ozimej 12%, pszenżyta ozimego 8%. Analizując stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku na połowę maja był on gorszy niż w tym samym czasie rok temu.

Wstępne szacunki mówią, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi pod zbiory w 2016r. zasiano ponad 3 mln ha, czyli o ok. 30% więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Na podstawie prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z maja br. wynika, że zbiory zbóż ogółem w sezonie 2016/2017 wyniosą ponad 30 mln ton, tj. o 2 mln ton więcej niż w roku ubiegłym. Zużycie krajowe ziarna wzrośnie do ponad 27 mln ton w tym sezonie (w porównaniu do 2015/2016, które wynosiło 26,6 mln ton).  

Jeśli chodzi kształtowanie cen zbóż w Polsce w okresie 11.07. – 17.07.2016r. wg podanych informacji na posiedzeniu przez Resort Ministerstwa Rolnictwa są one na relatywnie niskim poziomie. Za przyczynę podaje się wysoki poziom zapasów pszenicy oraz dobre prognozy tegorocznych zbiorów zarówno w naszym kraju jak i na Świecie.

W przedstawionym powyżej okresie wg danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono przeciętnie 657 zł/t, co oznacza spadek o 9,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei pszenica paszowa była tańsza o 5,0% w stosunku do roku 2015 i kosztowała 666 zł/t. W przypadku żyta konsumpcyjnego przeciętna cena zakupu wynosiła 498 zł/t, a kukurydzy 718 zł/t.

W przypadku handlu w sezonie 2015 utrzymywały się zerowe stawki celne w przywozie poza kontyngentami: pszenicy durum, żyta jak również określonych asortymentów pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości, kukurydzy oraz sorga.

Sezon 2014/2015 jak podano na posiedzeniu był rekordowy pod względem zbiorów, co przyczyniło się do zwiększonego eksportu zbóż z Polski. W okresie tym wywieziono 6,6 mln ton ziarna zbóż, jednocześnie przywieziono ok. 1 mln ton. Z kolei w sezonie 2015/2016 mimo mniejszych zbiorów niż rok wcześniej, eksport z Polski był na względnie wysokim poziomie. Wg podanych informacji w okresie lipiec 2015 – kwiecień 2016 z kraju wywiziono 4,6 mln ton ziarna zbóż, zaś przywieziono ok. 1,1 mln ton. Największymi odbiorcami są Niemcy (77% eksportu ziarna z Polski do UE). W przypadku importu w sezonie 2015/2016 dotyczył on głównie kukurydzy (487 tys. ton). W minionym roku najwięcej zboża przywieziono z Ukrainy (łącznie 295 tys. ton - 284 tys. ton kukurydzy, 4,2 tys. ton pszenicy oraz 4 tys. ton sorgo).

Po przedstawieniu informacji Ministerstwa rozpoczęto dyskusję. W wątpliwość podano prognozowane zbiory na rok 2016/2017 wynoszące ponad 30 mln ton. Poruszono także kwestię niskiej ceny za zboża w Polsce i przywozu zboża z Ukrainy na nasz rynek, które jest znacznie tańsze. 

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl