Komunikaty

INFORMACJA ARR WS. GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

Jak podaje Agencja Rynku Rolnego 18 grudnia 2016 r. mija ostateczny termin na składanie wniosków o potwierdzenie spełniania warunków uznania przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy.

Zgodnie z art. 4 § 1 znowelizowanej ustawy ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1888), grupy wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, zostały zobowiązane do złożenia w terminie roku od wejścia w życie ww. przepisów tj. do dnia 18 grudnia 2016 r. do Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy, wniosku o potwierdzenie spełniania warunków uznania określonych w art. 3 albo 3a oraz przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw. (Dz. U. z 200 r.  nr 88, poz. 983 ze zm.).

W przypadku nie złożenia wniosku o potwierdzenie spełniania warunków uznania Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu niespełniania przez grupę warunków uznania i wykreśla ją z rejestru grup.

Źródło: http://www.arr.gov.pl/uznawanie/5271-uwaga-grupy-producentow-rolnych

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl