Komunikaty

ZMIANY W PRAWIE

W tym tygodniu - 6 grudnia - zostały podpisane przez Prezydenta Andrzeja Dudę poniższe ustawy:

1. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak podaje strona www.prezydent.pl celem ustawy jest wprowadzenie szeregu zmian w działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zasadach dotyczących przyznawania pomocy finansowej przez Agencję. Zmiany te dotyczą:

- wprowadzenia możliwości upoważnienia przez kierowników jednostek organizacyjnych Agencji pracowników innych jednostek do załatwiania spraw w ich imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń;

- podwyższenia z 15 tys. zł do 40 tys. zł kwoty, powyżej której do umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda Ministra Finansów;

- umożliwienia Prezesowi Agencji umarzania wierzytelności z urzędu, w przypadku w którym nie odzyskano wierzytelności w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego, a także gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

- jednoznacznego uregulowania sposobu dochodzenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności przez spółkę cywilną, która następnie została rozwiązana;

- wprowadzenia przepisu, który umożliwia przerwanie biegu przedawnienia należności Agencji z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności w momencie doręczenia upomnienia wzywającego do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- wskazania organów wykonujących uprawnienia wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym środków stanowiących nienależnie lub nadmiernie pobrane płatności

- ustanowienia podstawy prawnej do dokonywania potrąceń należności pozostających do odzyskania z funduszy strukturalnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

- zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Celem powyższej ustawy jest wprowadzenie zmian w płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wynikających z doświadczeń z pierwszych lat stosowania systemu wsparcia, a także związanych z koniecznością dostosowania warunków przyznawania płatności związanej z produkcją w sektorze buraków cukrowych do zmienionych unijnych uwarunkowań prawnych.

3. Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Z kolei jak informuje Kancelaria Prezydenta celem tej ustawy jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących dobrowolnego znakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „Produkt polski” wraz z określeniem dodatkowo wzoru znaku graficznego możliwego do zastosowania przy wskazywaniu takiej informacji.

4. Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o paszach, umożliwiającą do 1 stycznia 2019r. karmienie zwierząt paszami zawierającymi zmodyfikowane genetycznie organizmy. Celem zmiany ustawy o paszach jest przesunięcie na dzień 1 stycznia 2019 r. określonego w art. 65 ustawy o paszach terminu wejścia w życie przepisu materialnego ustanawiającego zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego oraz przepisu karnego.

Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,425,prezydent-rp-podpisal-szesc-ustaw.html, 06-12-2016

 

 

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl